Napsali nám

Sušené kuřecí

Tak na kuřecí chodím naší čivavce dokonce i já :-) Doporučuji, malá ji má společně s králičím jako nejmilej ..

Zobrazit celou zprávu

Dne: 18.05.2014
Zobrazit všechny
Najdete nás i na Facebooku

Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Provozovatele:
 
 
 
 
 
Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese zdravepamlsky.cz
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ..........................................................................................  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.zdravepamlsky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.zdravepamlsky.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu).
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 
3.2. Názvy zboží, popisy zboží a obrázky mají informativní charakter a nemusí se shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce. Jedinými závaznými informacemi jsou texty, popisky a doporučení, které uvádí přímo výrobce (např. na výrobku, obalu, či dokumentaci k danému zboží).
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 
3.8. Kupující může objednávku zrušit pouze do odeslání zboží, nejdéle však do 5 hodin od odeslání objednávky prodávajícímu. Pokud tak učiní déle, vznikají prodávajícímu již náklady na balné a dopravné (viz. 6.2.).
 
3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 
3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti, po dohodě s prodávajícím, v sídle prodávajícího; v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ............................................... vedený u  ................................... banky (dále jen „účet prodávajícího“); bezhotovostně prostřednictvím některého platebního systému, který prodávající uvádí na webovém rozhraní; bezhotovostně platební kartou.
 
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny nebo její části ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je vždy přiložena k zakoupenému zboží. Pokud daňový doklad – faktura není součástí zboží, je kupujícímu zaslána po uhrazení ceny zboží v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Pokud u zboží z jakéhokoliv důvodu je přiložený daňový doklad – faktura poškozený, nečitelný, případně nedojde na elektronickou adresu kupujícího, může si kupující vyžádat nový daňový doklad – fakturu, který bude zaslán na jeho uvedenou elektronickou adresu.
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@benytecsystem.cz.
 
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Veškeré náklady na vrácení zboží hradí kupující. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek opotřebení nebo užívání v původním obalu a se všemi původními dokumenty a příslušenstvím.
 
5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 
5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.
 
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude jevit známky poškození, opotřebení nebo užívání popřípadě nebude-li dodáno v původním obalu se všemi původními dokumenty a příslušenstvím, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé (uvedení zboží do původního stavu). Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Prodávající zajišťuje dopravu pouze po České a Slovenské republice. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, případně nedojde-li k včasnému zrušení objednávky kupujícím před odesláním zboží, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů na balné a dopravné, včetně veškerých nákladů spojených s vymáháním dopravného (doporučené dopisy, telefonáty, soudní výlohy apod.). Prodávající stanovil jednotnou cenu dopravného a balného ve výši 250 (slovy „dvěstěpadesát“) Kč včetně DPH. Tento nárok vzniká i v případě, že kupujícímu v objednávce nebyl účtován poplatek za dopravu („doprava zdarma“). Za každý započatý den vzniklé pohledávky je účtováno penále ve výši 0,05% z dlužné částky.
 
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 
7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny ................................................................................................ Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 
7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek.
 
8. REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
8.1. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. V případě oprávněné reklamace kupujícím se prodávající zavazuje přijmout taková opatření, které povedou pro kupujícího k jednoduchému a rychlému vyřízení reklamace.
 
8.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 
8.2.1. Při převzetí zboží od přepravce, v případě poškození obalu nebo jakýchkoliv jiných závad je kupující povinen na toto přepravce upozornit a spolu s přepravcem (řidičem) sepsat protokol o škodné události, který má přepravce (řidič) k dispozici.
 
8.2.2. Kupující je pak povinen ihned (nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení zásilky) informovat kupujícího na jeho elektronické adrese   ................................................................... (kupující by si měl v tomto případě od prodávajícího vyžádat potvrzení o doručení
emailové zprávy) nebo telefonicky na čísle ..................................................
8.2.3. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s přepravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo bude kupujícímu dodáno nové zboží, popřípadě vrácena zaplacená částka za zboží.
 
8.2.4. Prodávající i přepravce (přepravní společnost) má právo kontroly skutečného stavu poškození zásilky. Kupující je proto v takovémto případě povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém byla zásilka doručena.
 
8.2.5. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 
8.3. Kupující je povinen před prvním použití výrobku seznámit se se záručními podmínkami a s návodem k obsluze a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě použití výrobku v rozporu s návodem k obsluze nenese prodávající odpovědnost za takto vzniklé škody.
 
8.4. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení výrobku, případně jiných dílů způsobené používáním výrobku.
 
8.5. V případě neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů, které prodávajícímu vznikly v důsledku neoprávněné reklamace kupujícím (dopravné, apod.).
 
8.6. V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti (30) dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky za zboží.
 
9. POSTUP PŘI REKLAMACI
 
9.1. V zájmu urychlení reklamace nás vždy informujte na naši elektronickou adresu .................................................................... Kupující je povinen v takovémto případě si vždy vyžádat od prodávajícího potvrzení o doručení emailové zprávy.
 
9.2. Bez zbytečného odkladu budou kupujícímu zaslány podrobnější informace o postupu reklamace.
 
9.3. V případě, že bude reklamovaný výrobek nutné zaslat zpět k prodávajícímu, bude na emailovou adresu kupujícího odeslána průvodka pro zpětnou přepravu k prodávajícímu, včetně dalších potřebných instrukcí.
 
9.3.1. Prodávající dohodne s kupujícím termín, kdy dojde k vyzvednutí reklamované zásilky přepravcem.
 
9.3.2. Náklady na přepravu reklamovaného výrobku od kupujícího hradí prodejce (v případě oprávněné reklamace).
 
9.4. Prodejce bude dále průběžně informovat kupujícího na jeho elektronickou adresu o probíhajícím stavu reklamace.
 
10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
10.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu názvu zboží, ceny zboží, popisu zboží, obrázků a jiných bez předchozího upozornění.
 
10.3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 
10.4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 
10.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 
10.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
 
11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a další doplňující údaje, které zadal do objednávkového formuláře na webovém rozhraní obchodu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 
11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 
11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 
11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
13. DORUČOVÁNÍ
 
13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
14.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 
14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
14.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ...................................................., adresa elektronické pošty  ..................................., telefon  ...............................................
 
 
V.............................................